top of page

Lesson 40: Bodily Fuctions

Vocabulary

Basic form

 

t̓soʔ

 

 

nc̓ípsn

 

 

snʔoccqeʔcín

 

 

w̓eʔm

 

 

hewhéwnt

 

 

nt̓q̓ʷt̓qʷčn̓ečst

 

 

p̓ʔum

 

 

tčéy̓n

 

 

mneč

Present/future tense

 

t̓sóʔi

 

 

nc̓ípsiš

 

 

snʔoccqeʔcíni

 

 

w̓eʔis / w̓éʔi

 

 

hewhéwlši

 

 

nt̓q̓ʷt̓qʷčn̓ečsti

 

 

p̓ʔumi

 

 

tčéyi

 

 

mneči

English

 

sneeze

 

 

blink

 

 

vomit

 

 

yell / shout

 

 

yawn

 

 

clap

 

 

fart

 

 

urinate

 

 

defecate / poop

(with basic form)

 

ha  kʷ ______________ ? - Did you _________________ ?

 

uneʔ,  cň ______________ . - Yes, I ________________ .

 

ta, tam čn _______________ . - No, I did not _____________ .

 

 

 

(with present/future)

 

ha  kʷ  qs  ______________ ? - Are you going to _______________ ?

uneʔ  či  qs ______________ . - Yes, I am going to ______________ .

ta,  tam  či  qs _______________ . - No, I am not going to ___________ .

bottom of page