Lesson 29: Past Actions

čqʷlqʷltew̓s - talk on the phone

 

ʕawʕaw(m) - read

 

q̓y̓im - write

 

xʷistlwis - take a walk

 

ʔac̓c̓x̣ - watch TV

 

ntx̣ʷmusm (p̓ip̓uyšn) - drive (a car)

 

č̓mtew̓s n snčłc̓asqax̣eʔ - ride a horse

 

spiʔsc̓eʔ - yesterday

 

łuʔ  skʷkʷʔec - last night

 

łuʔ  sčłʔe - last weekend

Dialogue

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ _____________? - What did you do (time) ?

 

łuʔ   (time)  čn  (action). - (time) I (verb).

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  spiʔsc̓eʔ ? - łuʔ  spiʔsc̓eʔ  čn  snčłc̓asqax̣eʔ

 

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  skʷkʷʔec ? - łuʔ  skʷkʷʔec  čn  ntx̣ʷmusm

 

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  sčłʔe ? - łuʔ  sčłʔe  čn  ʔac̓c̓x̣

 

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  spiʔsc̓eʔ ? - łuʔ  spiʔsc̓eʔ  čn  čqʷlqʷltew̓s

 

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  skʷkʷʔec ? - łuʔ  skʷkʷʔec  čn  ʕawʕawm

 

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  sčłʔe ? - łuʔ  sčłʔe  čn  q̓y̓im

 

stem̓  łuʔ  ha  sk̓ʷul̓  łuʔ  spiʔsc̓eʔ ? - łuʔ  spiʔsc̓eʔ  čn  xʷistlwis

COMMENT SECTION

© 2023 by HEAD OF THE CLASS. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon

PR / T 123.456.7890 / F 123.456.7899 / info@mysite.com