top of page

Lesson 2: Numbers

1 - nk̓ʷuʔ

2 - ʔesel

3 - čeʔłes

4 - mus

5 - cil

6 - t̓aq̓n

7 - sisp̓l̓

8 - hʔen̓m

9 - x̣x̣n̓ut

10 - ʔupn

11 - ʔupn heł nk̓ʷuʔ

12 - ʔupn heł ʔesel

 

13 - ʔupn heł čeʔłes

 

14 - ʔupn heł mus

 

15 - ʔupn heł cil

16 - ʔupn heł t̓aq̓n

 

17 - ʔupn heł sisp̓l̓

 

18 - ʔupn heł hʔen̓m

 

19 - ʔupn heł x̣x̣n̓ut

 

20 - ʔeslʔupn

21 - ʔeslʔupn heł nk̓ʷuʔ

 

22 - ʔeslʔúpn heł esel

 

30 - čeʔłʔupn

 

40 - msłʔupn

 

50 - clčłʔupn

 

60 - t̓q̓nčłʔupn

 

70 - ssp̓l̓č̓łʔupn

 

80 - heʔn̓młʔupn

 

90 - x̣x̣n̓tłʔupn

 

100 - nk̓ʷoʔqin

Dialogue

stem̓ łuʔ han qʷlqʷltew̓stn? - What is your phone number?

 

hin qʷlqʷltew̓stn kʷent 935-0397. - My number is 935-0397.

kʷ k̓ʷinš spentč? - How old are you?

čn _____. - I am _____.

k̓ʷinš spentč? - How old is s/he?

bottom of page