top of page

W

 

 

wenš - wardance

wexʷ - doing to oneself

 

 

 

weyt - sick

 

 

 

wič - to see

 

 

 

wicm - to see in

 

 

 

wičtmn - see you

 

 

 

wilš - beginning (pec yoyot wilsi - we are becoming strong)

 

 

 

wusšnełxʷ - longhouse

X

 

 

x̣al - fair (skinned)

 

 

 

x̣alip - clear (like a clear day or tomorrow

 

 

 

x̣asx̣s - good root

 

 

 

x̣ect - dig roots

 

 

 

x̣emt - heavy

 

 

 

x̣est - good

 

 

 

x̣iłneʔ - almost

x̣meňc - like (the thing we like) (noun like)

 

 

 

x̣mnłtumš - friendly (he loves people)

x̣stm̓em̓n̓ - funny

 

 

 

x̣stwilš - well (to get well)

xʷa - maybe

x̣ʷełeʔ - hurry

 

 

xʷicłtm - give him or her

 

 

 

x̣ʷil - life (something that is living)

 

 

 

xʷist - to walk

xʷistlxʷis - walk, take a walk

xʷixʷey̓ył - bird

 

 

x̣ʷix̣ʷiyt - sharp

 

 

 

xʷl - for

 

 

 

x̣ʷl stem̓ - why

 

 

 

xʷlxʷilt - live

 

 

 

x̣ʷnimx̣ʷnim - humming bird

 

 

 

xʷupt - lazy, weak

 

 

 

xʷuy - to go

 

 

 

xʷxʷilt - life

 

 

 

x̣x̣al̓ - glass

 

 

 

x̣x̣eseʔt - pretty

 

 

 

x̣x̣ƛ̓cin - dog

 

 

 

x̣x̣n̓tƛ upn - ninety

 

 

 

x̣x̣nut - nine

Y

yamin - gathering

 

 

 

yamncut - gathering

 

 

 

yaʕ - gathered

 

 

 

ye - this, on (all purpose word)

 

 

 

yec - I (transitive)

 

 

 

y'etłx̣ʷa - today

 

 

 

yetłxʷa sw̓t - today (full word)

yeye - grandchild, grandmother (mother's mother)

yo - lying (short version of yoqʷist)

 

 

 

yǒnun - learn

yoqʷ - lie (to lie)

 

 

 

yoqʷi - flathead

 

 

 

yoqʷist - lying

yoyot - strong

 

 

 

yoyotwilš - strong (to get strong)

 

 

 

ʔacʷcʷx̣ - watch TV

 

 

 

ʔapl - apple

 

 

 

ʕawʕaw(m) - read

 

 

 

ʔep̓mn - napkin

 

 

 

ʔistč̓ - squirrel

bottom of page